Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


HEDEF 1: Yoksulluğu, tüm formlarıyla, her yerde yok etmek

2030'a kadar aşırı yoksul (günde 1.25 Amerikan Dolarının altında kazanç) kimsenin kalmaması. Herkes için sosyal koruma sistemlerinin yaratılması ve erkeklerin ve kadınların ekonomik kaynaklara, temel ihtiyaçlara, ve mülkiyet haklarına eşit olarak sahip olması.

 

 

HEDEF 2: Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini ve yüksek besin değerliliğini sağlamak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek

Açlığın bitirilmesi ve herkesin yeterli gıdaya ulaşımı ve iyi beslenmesinin sağlanması. Yeterli beslenmeme kaynaklı sorunların yok edilmesi, tarım verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin yerleştirilmesi. Tohumların, bitkilerin ve besi hayvanlarının genetik çeşitliliğinin korunması. Bilgi paylaşımının ve genetik kaynakların desteklenmesi.

 

 

HEDEF 3: Sağlıklı yaşamı korumak ve herkese her yaşta sağlık kavramını benimsetmek

Doğum öncesi ve sonrası ve doğum sırasında anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması ve çocukların önlenebilir hastalıklardan ölmesinin önüne geçilmesi. AIDS, verem ve sıtma salgınlarının yok edilmesi. Cinsel ve üreme sağlığına herkesin erişiminin sağlanması. Trafik kazalarından, ve sudaki ve havadaki zararlı kimyasallardan ölümlerin azaltılması.

 

 

HEDEF 4: Kapsayıcı, adil ve kaliteli eğitim ve öğretimi sağlamak ve herkes için hayat boyu eğitim olanaklarını desteklemek

Kız ve erkek çocukların serbest, adil, ve kaliteli eğitim almalarının ve okulöncesi eğitime ulaşımlarının sağlanması. Teknik ve mesleki eğitime önem verilerek gençlerin ve yetişkinlarin nitelikli iş alanlarında yer bulmalarının sağlanması. Sürdürülebilir kalkınma için gerekli bilgilerin ve becerilerin eğitim sistemine kazandırılması.

 

 

HEDEF 5: Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ve kız çocuklarının toplum içerisindeki yerlerini güçlendirmek

Cinsiyet ayrımcılığını tüm formlarıyla sonlandırmak, kadına karşı şiddeti bitirmek, zorunlu evlilikleri ve kadın sünnetini yok etmek. Kadınların eğitime ve işgücüne katılımını ve liderlik pozisyonlarında eşit fırsatlar bulmalarını sağlamak. Kadınların cinsel ve üreme sağlığı haklarına kavuşmalarını temin etmek.

 

 

HEDEF 6: Temiz suya, hijyenik altyapıya ve sıhhi tesisata ulaşımı sağlamak

Sağlıklı ve uygun fiyatlı içme suyuna evrensel ulaşımın sağlanması. Herkesin hijyenik ve sağlık önlemlerinin olduğu koşullarda yaşamının temin edilmesi. Su kalitesi ve su kullanımında verimin artırılması, su kaynaklarının yönetilmesi. Su ekosisteminin korunması.

 

 

HEDEF 7: Düşük maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye ulaşımın sağlamak

Uygun fiyatlı, güvenilir, ve modern enerji kaynaklarına ulaşımın sağlanması. Yenilenebilir enerjinin enerji karışımındaki yerinin artırılması ve enerji verimliliğinin yükseltilmesi.

 

 

HEDEF 8: Devamlı, kapsayıcı, ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi desteklemek, verimli ve uygun çalışma koşullarını oluşturmak

Ekonomik büyümenin sürdürülebliir yöntemlerle hızlandırılması ve devamlılığın sağlaması. Ekonomik üretim seviyelerini yukarı çekip, işsizlik ve genç işsizlik sorunlarını azaltıcı, gelişime yönelik tedbirlerin alınması. İşçi haklarının korunması ve güvenli iş ortamlarının oluşturulması.

 

 

HEDEF 9: Dayanıklı bir altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ve inovasyonu desteklemek

Kaliteli, güvenilir, dayanıklı ve sürdürülebilir altyapı inşa edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde sanayinin geliştirilmesi. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi.

 

 

HEDEF 10: Ülkeler içindeki ve arasındaki eşitsizliği azaltmak

Nüfusun en az kazanan yüzde 40'ının gelir artış seviyelerinin yükseltilmesi. Sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımın yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken gözetilmeden desteklenmesi. Eşitlik için mali ve sosyal güvenlik politikaları oluşturulması. Uluslararası organizasyonlarda gelişmekte olan ülkelerin temsilinin güçlendirilmesi. Güvenli ve sorumlu göç politikalarına olanak sağlanması.

 

 

HEDEF 11: Şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı, ve sürdürülebilir yerler haline getirmek

Herkes için yaşama elverişli, güvenli ve uygun fiyatlı konut ve temel servislerin sağlanması. Sürdürülebilir kentleşme için taşıma ağlarının kuvvetlendirilmesi ve toplu taşımanın desteklenmesi. Dünyanın kültürel ve doğal miraslarının korunması için çabaların artırılması. Şehirlerin doğaya verdiği zararların azaltılması ve şehirlerdeki yaşam alanlarının ve yeşil alanların büyütülmesi.

 

 

HEDEF 12: Sürdürülebilir üretim şekilerini ve sorumlu tüketim davranışlarını desteklemek

Sürdürülebilir tüketim ve üretimi destekleyici programların uygulanması. Kaynakların sorumlu yönetiminin sağlanıp, tüm seviyelerde global atık üretiminin azaltılması. Kimyasal ve diğer atıkların uluslararası anlaşmalar çerçevesinde güvenli şekilde yok edilmesi. Sürdürülebilir kalkınma için her yerdeki insanların bilgiye ulaşımının sağlanması ve farkındalığın yaratılması.

 

HEDEF 13: İklim değişikliğiyle ve yarattığı sorunlarla baş etmek için hızlı ve ulaşılabilir çözümler bulmak

İklim değişikliğiyle ve yarattığı sorunlarla, ve doğal afetlerle baş etme dayanıklılığının ve kapasitesinin geliştirilmesi. İklim değişikliği ile alakalı ulusal planlamanın ve politika yapımının yerleştirilmesi, ve bu planlar hakkında toplumun eğitilmesi.

 

HEDEF 14: Okyanusları, denizleri, ve sualtı yaşamını korumak ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde kullanmak

Deniz ve okyanus kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi. Sualtı ve sahil ekosistemlerinin avlanma aktivitelerinin düzenlenmesi, fazla avlanmanın ve yetişkin olmayan türlerin avlanmasının yasaklanması, balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması ve bu alanların korunması yollarıyla sürdürülebilirlik esaslarıyla yönetilmesi.

 

HEDEF 15: Ekosistemi korumak, verilen zararları gidermek, ve sürdürülebilir kullanım ortamları sağlamak, orman alanlarını korumak, çölleşme ile savaşmak, toprak verimliliği ve biyoçeşitlilik kaybını durdurup tersine çevirmek

Karasal ve tatlısu havzaları ekosistemlerinin korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması. Orman ve dağ arazilerinin kullanımının düzenlenmesi, çölleşmenin durdurulması, ve doğal ortamlarının yok olmasının önüne geçilmesi. Ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlar içerisinde yer alması. Koruma altında olan türlerin avlanmasının ve ruhsatsız avlanmanın sona erdirilmesi ve yerel türlerin dışarıdan getirilen türlerin tehdidi altında bırakılmaması.

 

 

HEDEF 16: Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, barış içerisinde ve kapsayıcı toplumları desteklemek, herkes için adalet sağlamak, ve her seviyede hesap verilebilirlik ilkesine sahip verimli ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Her türlü şiddetin azaltılması, ve çocuk istismarı ve ticaretinin sona erdirilmesi. Ulusal ve uluslararası seviyelerde hukukun üstünlüğünün tanınması. Yolsuzlukların, rüşvetin ve yasadışı ticaretin önüne geçilmesi. Güçlü ve efektif kurumların inşaası, ve bu kurumların tüm seviyelerde karar mekanizmalarının işleyişine katkıda bulunmalarının sağlanması. Bilgiye ve temel haklara erişimin herkes için eşit olarak temin edilmesi.

 

 

HEDEF 17: Sürdürülebilir kalkınma için global destek ağının canlandırılması ve hedeflerin uygulanabilirliğinin güçlendirilmesi

Finans: Ulusal kaynak akışlarının ve gelişmiş ülkelerin dış kalkınma yardımlarının düzenlenmesi, ve gelişmekte olan ülkelere diğer finansal kaynakların aktarılması için mobilize olunması. Gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarının düzenlenmesi için bu ülkelere kurumsal yardımlarda bulunulması. Teknoloji: Bilim, teknoloji ve inovasyona ulaşım alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliği sağlanması. Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojiye her ulus tarafından ulaşımın sağlanması. Kapasite İnşası: Bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin, özellikle gelişmemiş ülkeler için, artırılması. Tüm SKHlere ulaşılabilmesi için gelişmekte olan ülkelere uluslararası desteğin sağlanması. Ticaret: DTÖ altında tüm ülkelerin açık ve adil erişimi olduğu çokuluslu bir ticaret sisteminin kurulması. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının artırılması ve gelişmemiş ülkelerin gümrüksüz ve kotasız uluslararası pazarlara ulaşımının sağlanması. Sistemik Sorunlar: Sürdürülebilir gelişme için global makroekonomik istikrarın ve siyasi tutarlılığın sağlanması, ve bu amaçlar doğrultusunda çokuluslu ortaklıklar arasında bilgi paylaşım ağlarının güçlendirilmesi. SKHlerin ölçülebilmesi için yüksek kaliteli ve güvenilir veri toplanmasının sağlanması ve bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması.