03 Eki 2020

Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi 

Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi, şehir konusunda çalışan tüm paydaşlara, eğitim ve öğretim kurumlarına ve konuya ilgi duyan kesimlere, şehirlerin kendilerine has hikayelerinden ve hayat şartlarından yola çıkarak, şehirlerde yaşam kalitesini arttırmanın yöntemlerini öğretmeyi hedeflemektedir. Program özellikle Belediyeler ve kamu kuruluşları gibi, sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesinden doğrudan sorumlu aktörlere, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın, şehre özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda konulan ölçütlerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve tüm süreçlere şehir halkının dahil edilmesi konusunda, yol haritası hazırlama ve takip metodlarını aktarmayı amaçlamaktadır. 

Eğitimde Ele Alınacak Konu Başlıkları 

 • Şehirler konusunda küresel taahütlerden yerel uygulamalara neden geçmek zorundayız? Anlaşmalar, yerel yönetimlere nasıl bir yükümlülük getirmekte? 
 • Kentlerin iklim değişikliği ile mücadelesinde yayınlanan uluslararası sözleşmeler bize nasıl yön çizmekte? 
 • Sürdürülebilirlik nedir? Şehirlerin sürdürülebilirliği ne demektir? 
 • Sürdürülebilir şehirler kavramına neden ihtiyacımız var? 
 • Şehirlerin sürdürülebilirliğinde temel kriterler nelerdir? Kolay ulaşım, toplu taşımanın iyileştirilmesi, bisikletli ulaşım, kolay ve hızlı mal sevkiyatı, yürünebilir sokaklar, temizlik, suç oranlarının düşüklüğü, temiz hava, sağlıklı yaşam koşullarına erişim, girişimcilerin desteklenmesi vb neden önemli? 
 • Sürdürülebilirllik ile mevcut belediye çalışmaları arasında ilişki nedir? “Hizalama” ya da mevcut projelerin (stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları) SKA’lara göre sınıflandırması nasıl yapılır? 
 • SKA planı vb. çalışmaları oluşturmak için veri neden önemli? Veri temini nasıl yapılır? 
 • İnsanlar ne zaman kendini şehre ait hisseder? Şehirde yaşamaktan nasıl mutlu olurlar? Herkesi kucaklayan, kimseyi geride bırakmayan, ekosistemi koruyan, güçlü şehrin sıradan bir insana faydası nedir? 
 • Yerel yöneticiler neden sürdürülebilir şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları vizyonunu koymak zorundalar? 
 • Hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, afetler, salgın hastalıklar, göç vb. faktörler ile meydana gelen sorunlar ile şehir nasıl başedebilir? Finansmanı nasıl sağlayabilir?
 • Ekonomik üretim verimliliği, atık yönetimi ve ayrıştırmaya vatandaşın dahil edilmesi, ulaşım kolaylığı, sağlıklı yaşam ve spor imkanlarının sunumu, kentsel dönüşümde enerji ve bina verimliliği, kamusal alanların insan odaklı tasarlanması, trafik ve yol güvenliği, yayalaştırma, bisiklet yolları vb. çözümlerin yerel yönetimlere ekonomik faydaları nelerdir?
 • Temiz, güvenli, ulaşımın kolay olduğu ve iş yapma imkanlarının yüksek olduğu şehirlerin vatandaşa ve ülkeye faydası nedir?
 • Dünyada en yaşanabilir şehirler nereleridir?
 • Türkiye sürdürülebilir/yaşanabilir şehirler sıralamasında nerededir
 • Şehirlerde yaşam kalitesi nasıl yükseltilebilir?
  • Kolay ve ekonomik ulaşım nasıl sağlanır? Ulaşım türleri arasında entegrasyon nasıl sağlanır? Sürdürülebilir kentsel hareketlilik nedir? Yayaların hareketliği nasıl sağlanır? 
  • Şehirde insanları mutlu eden aktiviteler nelerdir?
  • Kültürel, sosyal hizmetlere nasıl ulaşılabilir?
  • Atıklar neden ve nasıl toplanmalı, ayrıştırılmalı?
  • Hava kirliliği nasıl azaltılmalı?

Eğitimin Amacı

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin tahminlerine göre, 2050’ye kadar 2,5 milyar kişinin daha kent nüfusuna eklenmesi ve dünya nüfusunun yüzde 68’inin şehirlerde yaşaması öngörülmektedir. Dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan şehirler, küresel ekonominin dörtte üçüne katkıda bulunmaktadır. 2050 yılına kadar, 6,5 milyar kişinin yaşayacağının tahmin edildiği kentlerde, dünya nüfusunun üçte ikisinin ağırlanması kaçınılmaz görünmektedir. 

Yakın bir gelecekte bu büyük nüfusu barındırmak zorunda kalacak dünya şehirleri, yoksulluk, işsizlik, 1 milyarın üzerinde gecekondu sakinin temel altyapı hizmetlerine erişim sorunları, salgın hastalıklar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve göç sorunları gibi büyük problemler ile baş etmeye çalışmaktadır. Ancak bu büyük sorunların varlığı aynı zamanda çözüm, yatırım ve değişim fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. 

Sürdürülebilir şehirler felesefesi, kentlerin, yenilikçi ve sürekli iş yaratma kapasiteleri ve yoğun ekonomik faaliyetleri ile kentsel alanın değişimini mümkün kılan olağanüstü bir potansiyele sahip oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Şehirler, kültürel çeşitliliklerine, yoğun insan kaynağına, altyapı ve bina gelişimine bağlı olarak sahip oldukları sosyal dönüşüm potansi ve kent ve kırsal arasındaki ilişkileri yeniden tanımlama gücü ile kırsalın zenginleşmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 

2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun 3’te 2’sine ev sahipliği yapması beklenen bu önemli yaşam alanlarının, kimseyi geride bırakmadan, herkesi ve ekosistemi kucaklayıcı ve geleceğe güvenli ve güçlü bir şekilde hazırlanması, insanlık için büyük önem taşımaktadır. Buradan hareketle, Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı yerel yönetimler için bir rehber niteliği taşımaktadır. 

Eğitim boyunca, sistemlerin sistemi olarak şehirlerin işleyiş şekilleri, kentsel üretimi ve verimliliği artırma yöntemleri, kent yoksulluğu ve eşitsizliğini giderme önerileri, kentsel katılımı ve güvenliği sağlama yöntemleri, temel altyapı ve konut hizmetlerinin sağlanması, çevrenin korunması, afetlere karşı dayanıklılık metodları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, kentsel yönetişimin ve finansman kaynaklarının iyileştirilmesi için atılması gereken adımları ve sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesini mümkün kılacak kurum ve kuruluşların yapmaları gereken çalışmalar ele alınmaktadır. 

Eğitimin Hedef Kitlesi 

Eğitim; 

 • Belediyeler ve Marmara Belediyeler Birliği çalışanlarına verilecektir. 
 • Belediye personeli için çalışma grupları de kendi içerisinde eğitime katılması uygun birim personel/ler/ini tespit edecektir. Belediyenin SKA ile örtüşen faaliyetlerinde hem işi yapacak olan birim personellerinin (temizlik işleri, fen işleri, kültür vs. gibi) hem de SKA’nın planlama izleme ve değerlendirmesini yapacak personelin (Strateji Geliştirme vs gibi) katılımı beklenmektedir. 
 • Derslere katılım 100 kişi, atölyeye katılım 30 kişi ile sınırlıdır. 

Eğitimin İçeriği 

Program, şehirler konusunda Türkiye’de tanınan düşünce liderleri ve uygulayıcıları tarafından sunulmaktadır. Ders sürdürülebilir kalkınma bağlamında 

 • Ekonomik İlerleme 
 • Sosyal Özgürlük 
 • Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda katılımcılara, bir farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir Kentler konusunda güncel ve çağdaş proje ve uygulamaları disiplinlerarası bir anlayışla aktarmayı hedeflemektedir. 
 • Her bir konu başlığı altında yerli ve yabancı belediyelere ait örneklere yer verilmektedir. 
 • SKA konusunda belediye personelinin raporlama kabiliyetini geliştirmek üzere raporlama modelleri / sistemleri (Voluntary Local Review-VNR) uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Ders içinde Kullanılacak Materyel 

 • Konunun uzmanları tarafından aktarılacak derslerde sunumlar; 
 • Haftalık ders içeriklerine göre SDG Academy’nin ilgili videoları (Introduction to the SDGs, Why Cities? The Importance of SDGs, Agenda for 21st Century Cities, Urban Environment and Energy Systems vb.) Türkçe tercümeleri ile kullanılacaktır. 

Eğitim Programı 

Hafta 1 : Şehirler 2030 : BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kentsel Fırsatlar (Prof. Dr. Fikret Adaman) 

1 Ekim 2020: 14:00-16:00 

2 Ekim 2020: 14:00-16:00 

 • Giriş ve Dayanak: Uluslararası Kent Gündemi: Habitat III ve Yeni Kentsel Gündem 
  • Habitat I, II ve III, Yeni Kentsel Gündem 
  • Paris Anlaşması 
  • Dünya İnsani Zirvesi 
  • Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nedir? (Çevresel, Sosyal ve Eknomik Gerekçeleri) 
 • Şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi ve Fırsatlar 
  • Çevresel, Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Dönüşüm Merkezleri olarak Şehirler 
  • Kentsel Politika, Planlama ve Yönetişim Sorunları 
  • Kentsel Afet Risk Yönetimi (SKA 11, SKA 13) 

Hafta 2 : Yerelde Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları – I (Prof. Dr. Levent Kurnaz) 

6 Ekim 2020: 14:00-16:00 

9 Ekim 2020: 10:00-12:00 

 • SKA’lara Yönelik Yerel Yönetimlerin Rolü 
 • Ulusal, Bölgesel ve Yerel Yönetişim Koordinasyonu ve Aktörler 
 • Türkiye’de Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Gündemi 
 • Dünyada ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerde SKA Uygulama Örnekleri 

Hafta 3 : Yerelde Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları – II (Prof. Dr. Levent Kurnaz) 

13 Ekim 2020: 14:00-16:00 

16 Ekim 2020: 10:00-12:00 

 • SKA’ların Yerel Yönetim Politikalarına Entegrasyonu 
 • Yerel Amaçlar ve Küresel Amaçların Örtüşmesi 
 • Stratejik Planlarda SKAların Yer Alması Neden Önemlidir? 
 • SKA’ları ve Alt Göstergeleri Tanıyalım 
 • SKA Alt Hedef ve Göstergelerin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler: Kadıköy, İzmir ve Sultanbeyli 
 • Kentsel Tarım (SKA 2) 
 • İklim Etkileri, Uyum ve Azaltım (SKA 13) 

Hafta 4 : Sosyal ve Ekonomik Boyut: Dirençli Şehirler ve Eşitsizlikler (Prof. Dr. Mine Eder)

22 Ekim 2020: 14:00-16:00

23 Ekim 2020: 14:00-16:00

 • Üretim ve tüketim yeri olarak kentler (SKA 11, SKA 12)
 • Halk Sağlığı (SKA 3)
 • Konut ve Barınma (SKA 1, SKA 2, SKA 11)
 • Eğitim (SKA 4)
 • Cinsiyet Eşitliği (SKA 5)
 • Kırılgan Gruplar (SKA 5, SKA 10)
 • Sanayi, İş Gücü ve Kayıt Dışı Ekonomi (SKA 8, SKA 9)
 • Göç ve mülteci krizi (SKA 10, SKA 16)
 • Hukuk ve Eşitlik (SKA 10, SKA 16)

Hafta 5 : Dirençli Şehirler: Çevre ve Altyapı (Dr. Tamer Atabarut)

26 Ekim 2020: 14:00-16:00

27 Ekim 2020: 14:00-16:00

 • Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri ve Altyapı (SKA 11)
 • Döngüsel Ekonomi (SKA 12)
 • Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması (SKA 11)
 • Bilgi, İletişim ve Teknoloji (SKA 17)
 • Sürdürülebilir Kentsel Enerji Sistemleri (SKA 7)
 • Hava, Su, Gıda ve Doğal Kaynakları (SKA 6, SKA 2, SKA 11, SKA 13, SKA 14, SKA 15)

Hafta 6: SKA Raporlaması (UCLG-MEWA) 

5 Kasım 2020: 14:00-16:00 

6 Kasım 2020: 14:00-16:00 

 • Dünyadan ve Türkiye’den Gönüllü Yerel Raporlama Modelleri ve Örnek Şehirler (UCLG, UN DESA, UN Habitat Voluntary Local Review-VLR, vb.) 
 • Mevcut Durum Tespiti için Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları ile Hizalama Çalışmaları 
 • Uygulamalı Raporlama Çalışması 

Hafta 7 : SKA İşbirlikleri ve Plan ve Projeler (Dr. Tamer Atabarut, Doç. Dr. Sevil Acar) 

12 Kasım 2020: 14:00-16:00 

13 Kasım 2020: 14:00-16:00 

 • Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ; Avrupa Yeşil Düzeni’nin Beraberinde Getireceği Fırsatlar 
 • Finansman (Kamu ve Özel) 
 • Yerel Düzlemde Öne Çıkan Sektörlerin Önemi ve SKA’lara Olası Katkıları 
 • Yerel İşbirlikleri: Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Örneği / SKGA üyesi belediyelerin 2020 – 2024 Stratejik Planlarında SKA Analizi 

Hafta 8: 19-20 Kasım 2020 

SKA Proje Sunumları (UCLG-MEWA, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Doç. Dr. Tamer Atabarut, Bahar Özay) 

19 Kasım 2020: 14:00-16:00 

20 Kasım 2020: 14:00-16:00 

Bir cevap yazın